PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/07/2021
Od 01 lipca 2021 zmiany w oznaczeniach GTU.
Z dniem 1 lipca 2021 r. po raz kolejny zostały znowelizowane przepisy VAT, które zobowiązują przedsiębiorców do raportowania danych w plikach JPK o transakcjach przeprowadzanych w firmie.

Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą przedsiębiorców dokonujących sprzedaży:

  • napojów alkoholowych,
  • olejów opałowych,
  • folii stretch,
  • pojazdów samochodowych,
  • metali szlachetnych i nieszlachetnych,
  • produktów leczniczych,
  • budynków, budowli i gruntów,
  • usług niematerialnych.
Poniżej przedstawiamy nowe uregulowania wraz z praktycznym wskazaniem, jaka jest istotna zmiany

GTU_01
Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_01 dotyczy tylko napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203do 2208).

Zmiana ma na celu odejście od definicji napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego. Dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

GTU_03
Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_03 stosuje się do olejów opałowych nieobjętych kodem GTU 02, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 27101971 do 27101983 i CN od 27101987do 27101999, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 27101999), olejów smarowych (CN 27102090) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości, co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego. Innymi słowy, oznaczenie GTU_03 nie obejmuje swoim zakresem towarów raportowanych z kodem GTU_02.

GTU_6
Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_06 dotyczy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika.
 

Wątpliwości budziło raportowanie z symbolem GTU_06 folii stretch, która była w rozporządzeniu wymieniona razem z urządzeniami elektronicznymi.
 

Doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana GTU_06. Dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawyo VAT i ujęto odrębnie.

GTU_07
Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_07 dotyczy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708).

Zmieniono brzmienie przepisu w celu doprecyzowania, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN od 8701 do 8708.

GTU_09
Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_09 dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37 av ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.).

Zmieniono brzmienie przepisu poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”. W związku z tym, oznaczenie GTU_09 dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy –Prawo farmaceutyczne.

GTU_12

Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_12 dotyczy usług o charakterze niematerialnym tj.:

*doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),

*w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),

*prawnych (PKWiU 69.1),

*zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),

*firm centralnych (PKWiU 70.1),

*marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1),

*badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),

*w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72),

*oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).


Zmiana ma charakter porządkujący. MF już dużo wcześniej w objaśnieniach wskazywało, iż usługi niematerialne należy identyfikować w oparciu o klasyfikację PKWiU. Aktualnie kwestię tę uregulowano w przepisach.


W celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU_12, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, ponieważ są to usługi tzw. "wrażliwe" często wykorzystywane do podwyższania kosztów.
 

Doprecyzowano przepis rozporządzenia, w którym była mowa o usługach szkoleniowych. Doprecyzowano, iż GTU_12 obejmuje wszelkie "usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji", mieszczące się w grupowaniu PKWiU 85.5, co swoim zakresem obejmuje także usługi edukacyjne, które nie stanowią standardowej usługi szkoleniowej.
 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179)
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia