PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

02/04/2020
Tarcza antykryzysowa COVID-19
Rozwiązania dla przedsiębiorców.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Podatnicy, pod pewnymi warunkami, stratę poniesioną w 2020 r. będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Wystarczy, że złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

 Oznacza to zwiększenie płynności przedsiębiorców.


Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych przez podatników, którzy spełnią określone warunki, będzie możliwe dzięki przesunięciu do 20 lipca 2020 r. terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych) za miesiące marzec-maj 2020 r.

Działanie skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT


Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

Przepisy dot. złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

To również oznacza zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych.

Działanie skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT


Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych

Przesunięcie z 31 marca na 31 lipca 2020 r. terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje pozarządowe: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Odpowiada to na problemy związane z koniecznością dostosowania ich działania do nowej sytuacji i brakiem pracowników (urlopy, praca zdalna).


Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Każdy, kto wspomaga walkę z koronawirusem, zapłaci niższy podatek dochodowy. W jaki sposób?

Od PIT i CIT będzie można odliczyć darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów, które świadczą opiekę zdrowotną (w tym transport sanitarny), a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych i Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.


Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja,

Zmniejszenie obciążeń finansowych pomoże w zapewnieniu płynności finansowej firm, które zatrudniają pracowników, aby zapewnić ochronę ich miejsc pracy.

Działanie skierowane do płatników (zakłady pracy).


Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

„Mali podatnicy” będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec – grudzień 2020 r. Obliczą wtedy zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach. Dzięki temu zapłacą niższe zaliczki, co poprawi ich płynność.

Działanie skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT


Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych do nowego JPK, a eksperci IT - na wykonanie u swoich klientów prac związanych z jego wdrożeniem.


Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września 2020 r. Przedsiębiorca do 30 września ma dodatkowy czas na złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r.


Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na nowy obowiązek sprawozdawczy. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.


Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada gminy może uchwalić, za część 2020 r., zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia z podatku od nieruchomości są przeznaczone dla tych przedsiębiorców wskazanych przez gminę, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.


Możliwość wprowadzenia przez gminę przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.


Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r., co oznacza zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych.


Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa dla zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Chodzi o ograniczenie liczby procedur i obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100 proc. wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.


Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie płacić opłaty za odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Tzw. opłata prolongacyjna wynosi aktualnie 4 proc. kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie będzie trwać w okresie stanu epidemii albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.

Działanie skierowane do wszystkich podatników, przede wszystkim przedsiębiorców.


Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego

W okresie stanu epidemii rząd będzie mógł wydać rozporządzenie, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych. Chodzi o ochronę tych, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w okresie obowiązywania stanu epidemii. Pozwoli to na zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych gospodarstw domowych.


Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy dla jednostek sektora prywatnego, publicznego i organizacji pozarządowych, związane m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem i udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.


Odliczenie kosztów B+R od dochodu

Od dochodu można odliczyć koszty działalności badawczo-rozwojowej, które mają na celu m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Odliczenie od dochodu takich kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. następuje już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku.

Rozwiązanie jest przewidziane dla podatników CIT i PIT, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19 proc. stawką podatku i prowadzą działalność B+R, wykorzystywaną do przeciwdziałania COVID-19.

Chodzi zarówno o duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przepisy nie przewidują okresu prowadzania działalności, który uprawniałby do korzystania z tej preferencji. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przez podatnika PIT albo  z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych przez podatnika CIT. 


Ulga IP Box

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, z ulgi IP Box można skorzystać już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 2020 r. Z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku można skorzystać w przypadku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Przepisy te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy (oczekiwania) uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy ­- licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5 proc. stawkę podatku.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje kombinezonu ochronnego albo sposób techniczny jego wykonania),
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. kombinezonu lub maski ochronnej),
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową),
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.


Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

W przypadku podatnika, który prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub korzysta ze zwolnienia z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach związanych z obrotem tym wyrobem.

To rozwiązanie przewidziane dla podatników, którzy jednocześnie wykonują czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych. Chodzi w szczególności o ich wytwarzanie, uszlachetnianie, przerabianie, skażanie, rozlew, przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie, przewóz i niszczenie, a także stosowanie i oznaczanie tych wyrobów znakami akcyzy.


Zawieszenie obowiązku informowania o schematach MDR

Od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. - nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane (tzn. promotora, korzystającego lub wspomagającego).


Przesunięty obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla pośredniczących podmiotów olejowych lub zużywających podmiotów olejowych

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym sprzedawcy i nabywcy, dokonujący obrotu i zużycia paliw opałowych, nie będą musieli wykonywać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy.


Elektroniczny czynny żal (przedsiębiorcy, przedsiębiorcy prow. 1-osob. działalność gospodarczą, dla pracownika (umowa o pracę), dla pracownika (umowa cywilnoprawna)

Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (podatnik, płatnik, inkasent, osoba odpowiedzialna na podstawie art. 9 par. 3 kks), może wyrazić tzw. czynny żal w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. Czynny żal w formie elektronicznej musi odpowiadać warunkom art. 16 kks.

Obecnie czynny żal w formie elektronicznej można złożyć korzystając z elektronicznej skrzynki organu podatkowego (e-PUAP ), na wzorze pisma ogólnego.

Jednocześnie trwają prace, które pozwolą na składanie czynnego żalu również za pośrednictwem Portalu Podatkowego podatki.gov.pl.Źródło: www.gov.pl

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia