PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

24/02/2020
Wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy” przy zapłacie w formie MPP
Za dokonanie płatności z poza listyna rachunki spoza tzw. białej listy grozi obecnie wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Czy ryzyko to można wyłączyć, dokonując płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?
Od 1.01.2020 na podstawie art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop wyłączono możliwość zaliczania do kosztów podatkowych kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tys. zł, jeżeli płatność dotycząca takiej transakcji zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (na białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Wyłączenie to stosuje się, jeśli podatnik w ciągu 3 dni nie powiadomi US właściwego dla kontrahenta o dokonaniu przelewu na inny rachunek (podając m.in. numer tego rachunku).

Jednocześnie podobne wyłączenie z kosztów wprowadzono dla kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tys. zł, jeżeli płatność dotycząca takiej transakcji zostanie dokonana z pominięciem obowiązku zastosowania MPP (wynikającego z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT) pomimo zawarcia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Wprowadzeniu ww. regulacji nie towarzyszyło niestety dodanie przepisu wyłączającego stosowanie art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop ze względu na dokonanie płatności z wykorzystaniem MPP.

Jeśli więc zdarzy się, że podatnik ureguluje należność w formie MPP (obowiązkowo czy dobrowolnie), ale na rachunek rozliczeniowy kontrahenta niefigurujący w wykazie podatników VAT (niezgłoszony organom podatkowym), to może mieć zastosowanie wyłączenie z kosztów podatkowych przewidziane w art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop.

Inaczej jest w przypadku solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania w VAT sprzedawcy, przewidzianej w art. 117ba Ordynacji podatkowej. Tej sankcji nie stosuje się, gdy zapłata należności nastąpi w formie MPP – obowiązkowo bądź dobrowolnie (art. 117bb Ordynacji podatkowej).

Reasumując: w związku z dokonaniem zapłaty z zastosowaniem MPP na rachunek spoza białej listy może mieć zastosowanie sankcja w postaci wykluczenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów, wyłączone będzie natomiast stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących solidarnej odpowiedzialności za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.Żródło: https://rachunkowosc.com.pl

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia