PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/08/2019
Nowa ulga podatkowa dla młodych.
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia.
Zwolnienie oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.
 

Zwolnione z podatku są przychody z:

 • pracy (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej);
 • umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof, czyli zawartej z:
  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną (np. spółką z o.o., akcyjną) lub jej jednostką organizacyjną, bądź z jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (np. spółką jawną, komandytową),
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwem w spadku.
 

Zwolnienie nie dotyczy przychodów z:

 • umów zlecenia zawartych z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym z umów zlecenia zawieranych w ramach tej działalności,
 • umów o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Zwolnienie nie obejmuje także przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, o których jest mowa w:

 • art. 30 ust. 1 updof, w tym m.in.: z umów zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł; do tych przychodów nadal stosuje się zryczałtowaną stawkę 18% (pkt 5a), oraz z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, podlegających opodatkowaniu stawką 70% (pkt 16);
 • art. 29 ust. 1 updof, w tym z umów zlecenia zawartych przez nierezydentów.


Zwolnienie przysługuje do ukończenia 26. roku życia. Decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy czy wykonywania pracy.


Momentem uzyskania przychodu jest moment jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika (art. 11 ust. 1 updof).


W odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1.08.2019 r. podatnicy mają dwie możliwości:

 • zastosować zwolnienie dopiero w zeznaniu podatkowym, składanym za 2019 r., lub
 • skorzystać z niego już w trakcie roku, składając płatnikowi oświadczenie, że uzyskane od niego w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. przychody z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, będą w całości zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu.


Płatnik, który otrzyma takie oświadczenie, jest zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na PIT od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148. Nie pobiera ich do końca 2019 r., chyba że przychód podatnika, uzyskany od 1.08.2019 r., przekroczy kwotę zwolnioną z podatku lub podatnik ukończy 26. rok życia.


Płatnik nie pobiera zaliczek:

 • najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (co oznacza, że może nie pobrać ich już w miesiącu otrzymania tego oświadczenia),
 • do końca miesiąca, w którym przychody podatnika uzyskane od tego płatnika od 1.08.2019 r. (z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148), podlegały zwolnieniu.


To oznacza, że płatnik nie pobiera zaliczek do końca miesiąca (włącznie z nim), w trakcie którego uzyskany przez zatrudnionego przychód przekroczył limit przychodów.


Wypłata w dniu 26. urodzin jest również opodatkowana, zgodnie z art. 112 Kc (przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin oznaczony w latach upływa z początkiem ostatniego dnia).
Źródło: Rachunkowość.com.pl

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia