PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

20/10/2018
ZUS uzależniony od przychodów.
Od 1.01.2019 do obowiązujących do tej pory ulg dotyczących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą dojdzie nowa – dla przedsiębiorców uzyskujących niski przychód z działalności.
Nowelizacja przepisów usus ma zapewnić przedsiębiorcom osiągającym niewielkie przychody możliwość opłacania niższych składek nie tylko przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności, lecz także przez kolejnych 36 mies. Musi być jednak spełniony warunek dotyczący poziomu przychodu za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl nowych przepisów niższe składki mogą płacić przedsiębiorcy, których roczne przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (czyli w 2019 ci, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł).

W razie rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego limit przychodów podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Prawo do tak ustalonej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych będzie przysługiwać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do tych limitów będzie się wliczać, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca odpowiednio ustalał najniższą podstawę składek emerytalnej i rentowych zgodnie z art. 18c usus lub prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.
 

Kto nie skorzysta z ulgi

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do osób:

  • opłacających w poprzednim roku podatek w formie karty podatkowej (ściślej podlegających przepisom o karcie podatkowej) i jednocześnie korzystających ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe w uwagi na sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł rocznie) - gdyż Ci przedsiębiorcy nie składają ani zeznania rocznego, ani deklaracji VAT i ZUS nie będzie miał możliwości zweryfikowania przychodu,
  • spełniających warunki określone w art. 18a usus (do stosowania przez 24 mies. podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia),
  • prowadzących w poprzednim roku kalendarzowym pozarolniczą działalność przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • prowadzących w poprzednim roku kalendarzowym również pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5, czyli jako twórca i artysta, w zakresie wolnego zawodu (płacąc podatek zryczałtowany), wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. bądź spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
  • wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia tej działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnej działalności gospodarczej.


Przedsiębiorca korzystający z nowej ulgi będzie przekazywał do ZUS informację o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym oraz o najniższej podstawie wymiaru składek ustalonej na dany rok kalendarzowy w:

  • imiennym raporcie miesięcznym,
  • deklaracji rozliczeniowej (jeżeli działalność prowadzi samodzielnie),

składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.


KAS – na żądanie ZUS – będzie przekazywać informacje o przychodach w celu weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy wymiaru przez ubezpieczonego.


Nowa ulgowa podstawa wymiaru składek będzie obowiązywała na dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia