PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

31/01/2017
Zapłat gotówką pozbawi kosztów podatkowych.
Od 1.01.2017 możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami została bardzo istotnie ograniczona. Jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, to płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego. Naruszenie tej zasady pozbawi nabywcę towarów lub usług prawa wykazania kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalnmości gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

● stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

● jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przepis ten wskazuje również sposób przeliczania wartości transakcji zawieranych w walutach obcych. W takim przypadku należy zastosować kurs średni waluty obcej, ogłaszany przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Określony w art. 22 ust. 1 usdg limit 15 000 zł dotyczy kwoty brutto transakcji (wraz z podatkiem VAT). W przepisie mowa jest bowiem o wartości transakcji. Jednocześnie wprost wskazano, że zakaz obowiązuje bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Konsekwencją naruszenia ww. przepisu jest wykluczenie z kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 usdg została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia