PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

12/05/2015
Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe.
Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe, mają obowiązek przechowywania ich i związanych z nimi dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 
Zasadą jest, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Po tym okresie w większości przypadków podatnicy nie mają obowiązku przechowywania ksiąg podatkowych tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji oraz rejestrów ani związanych z nimi dokumentów (np. faktur VAT, kopii deklaracji podatkowych itp.), mogą je archiwizować lub zniszczyć.

Zatem podatnicy w 215 roku mogą zlikwidować księgi podatkowe i pozostałe dokumenty prowadzonej działalnosci za okres do 2008 roku (z końcem 2014 roku minoł okres ich przechowywania).

Pięcioletni okres przechowywania księgi może zostać wydłużony na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej (art. 70 § 2-8 oraz art. 70a) z powodu jego przerwania lub zawieszenia. Przerwanie nastąpi np. w razie rozpoczęcia egzekucji lub ogłoszenia upadłości, w takich sytuacjach okres ten rozpoczyna się na nowo. Natomiast zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych może być skutkiem np. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą danego zobowiązania podatkowego.

Należy poza tym pamiętać o pewnych szczególnych przypadkach. Mowa przede wszystkim o odpisach amortyzacyjnych. Organy podatkowe uważają, że dokumentację, na podstawie których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, trzeba trzymać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym zakończono amortyzację. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza że co do zasady środki trwałe są amortyzowane przez wiele lat. 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia